ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตร

5 ตัน
จำนวนกำจัดขยะทั้งหมด
5 ตัน
จำนวนกำจัดขยะทั้งปี
5 ตัน
จำนวนกำจัดขยะทั้งเดือน
5 ตัน
ต้นไม้ที่เราได้ช่วยเหลือ

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

มุ่งมั่นยกระดับของเหลือใช้ สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตร ด้วยนวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์

Zero waste system

เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยกระบวนการของเหลือใช้ให้เป็นศูนย์ ต่อคู่ค้า, สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ ให้เกิดประโยชน์และมีมาตรฐานด้วยความปลอดภัย

ธรรมาภิบาล

ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยวิธีแบบไทยต่อบุคคลากรและคู่ค้า

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตร