CSR projects

CSR.projects

โครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR Projects (Corporate Social Responsibility Projects) บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และบุคลากร ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยคำมั่นสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารจัดการ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อการพัฒนาดูแลโลกอย่างยั่งยืน